Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w 2020 roku

pasek strony

Limity zwrotu podatku akcyzowego, obowiązujące w 2020 roku, stanowić będą sumę:

a) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku za 1 litr oleju napędowego, liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu producenta rolnego,

b) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku za 1 litr oleju napędowego, liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku. (zatem w roku 2020 będzie wydawany dokument za rok 2019)

Stawka zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego na rok 2020 została ustalona na 1 zł do litra ON.

Terminy składania wniosków:

a) od 1 lutego 2020r., do 29 lutego 2020r., producent rolny składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2019r., do 31 stycznia 2020r.,

b) od 1 sierpnia 2020r., do 31 sierpnia 2020r., producent rolny składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2020r., do 31 lipca 2020r.

W przypadku producentów rolnych ubiegających się o zwrot podatku akcyzowego, którzy oprócz posiadania użytków rolnych, prowadzą także chów lub hodowlę bydła do wniosku poza fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego należy dołączyć także dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku (dokument wydawany będzie na wniosek producenta rolnego).

Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego dostępny jest na stronie tut. Urzędu (oraz  w siedzibie Urzędu Gminy Wysokie Mazowieckie w pokojach nr 1 oraz 37).

Festyn rodzinny